Vedtægter for foreningen Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET)

1.
Navn og hjemsted
1.1
Foreningens navn er Nordfyns Erhverv og Turisme.
1.2
Foreningens hjemsted er Nordfyns Kommune.
2.   
Foreningens formål
2.1.
Foreningens formål er at fremme erhvervslivet og turismen i Nordfyns Kommune, herunder ved at:

 • Virke til fremme af erhvervslivet i området ved at yde assistance til bestående virksomheder og ved at medvirke til oprettelse af nye,
 • Virke til at fremme samarbejde og forståelse mellem områdets forskellige erhvervsgrene,
 • Virke til at fremme samarbejdet mellem erhvervslivet og de kommunale myndigheder, med henblik på udvikling af erhvervslivet og beskæftigelsen i området,
 • Virke til udvikling og styrkelse af befolkningsgrundlaget,
 • Virke til at fastholde og fremme turismen i Nordfyns Kommune,
 • Virke som et autoriseret turistbureau med helårsåbent,
 • Virke for samarbejde med fynske, danske og udenlandske turistorganisationer med sigte på bedst muligt at fremme turismen på Nordfyn,
 • Virke for at støtte og udvikle aktiviteter inden for events i Nordfyns Kommune.

2.2
En ændring af foreningens formål er betinget af godkendelse fra Nordfyns Kommune.

3.    
Medlemmer

3.1
Som medlemmer kan optages personer, institutioner, virksomheder, foreninger m.m.

3.2
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens sekretariat med angivelse af, hvilken medlemskategori, der søges om optagelse under.

3.3
Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelse skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves på førstkommende ordinære generalforsamling. Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt ældre gæld til foreningen er berigtiget.

3.4
Udmeldelse og ændring af medlemsstatus finder sted skriftligt til foreningens sekretariat senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.

3.5
Bestyrelsen kan beslutte med øjeblikkelig virkning at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, som handler til skade for foreningen, eller som i øvrigt modarbejder foreningens formål. Medlemmer, der efter opkrævning og trods påbud ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, slettes ved bestyrelsens foranstaltning.

3.6
Alle medlemmer betaler kontingent som fastsættes af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan fastsætte differentieret kontingent for erhvervsmedlemsskab, personmedlemsskab og støttemedlemsskab. Kontingent fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret.

3.7
Som støttemedlem kan optages offentlige myndigheder og organisationer beliggende i Nordfyns Kommune. Støttemedlemmer har ikke stemmeret.

4.    
Økonomi

4.1
Foreningens midler fremskaffes gennem kontingent fra medlemmerne, gaver, tilskud fra Nordfyns Kommune og ved almindelig forretningsmæssig drift. Regnskabsåret følger kalenderåret.

4.2
Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. Der kan fastsættes differentieret kontingent for forskellige medlemsgrupper.

4.3
Foreningen er momsregistreret.

5.    
Generalforsamling

5.1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2
Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts måned.

5.3
Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved fremsendelse af brev eller e-mail til medlemmerne samt på sociale medier og på foreningens hjemmeside. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag ligger til gennemsyn i foreningen samt annonceres på hjemmesiden. Der kan kun træffes beslutning om forhold, som fremgår af dagsordenen, eller er indkommet som anført i nærværende afsnit, medmindre samtlige tilstedeværende tiltræder anderledes.

5.4
Beslutninger på generalforsamlingen træffes, medmindre andet fremgår af vedtægterne, ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Hvert medlem har én stemme, og der kan stemmes ved fuldmagt (dog max. en fuldmagt pr. fremmødt). For at opnå stemmeret skal man have betalt kontingent for det pågældende år senest på tidspunktet for den ordinære generalforsamling.

5.5
Vedtægtsændringer sker ved almindeligt stemmeflertal.

6.    
Ordinær generalforsamling

6.1
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget for indeværende år og forslag til kontingent for det efterfølgende år.
 5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af statsautoriseret/ registreret revisor.
 9. Eventuelt

7.
Ekstraordinær generalforsamling

7.1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer til behandling af et angivet emne anmoder herom.

7.2
Indkaldelse skal ske som angivet i § 5.3.

7.3
Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

8.

Dirigent og referat

8.1
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

8.2
Dirigenten bestemmer afstemningsmåde, men såfremt 5 fremmødte medlemmer kræver det, skal afstemning foregå skriftligt.

8.3
Der udarbejdes referat af forhandlingerne, og dette underskrives af dirigenten.

9.

Bestyrelsen

9.1
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af 12 medlemmer, hvoraf 1 medlem har observatørstatus uden stemmeret, men med taleret.

9.2
Bestyrelsen sammensættes således:

 • 1 medlem besættes af Nordfyns Kommunes borgmester
 • 2 medlemmer besættes af henholdsvis formanden og næstformanden for det udvalg, som i henhold til styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune har ansvaret for erhverv og turisme
 • 8 medlemmer vælges af generalforsamlingen
 • 1 medlem med observatørstatus besættes af Nordfyns Kommunes kommunaldirektør

9.3
De på generalforsamlingen valgte medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. 4 vælges i lige år og 4 vælges i ulige år.

9.4
Medlemmet med observatørstatus er den til enhver tid siddende kommunaldirektør i Nordfyns Kommune.

9.5
Ud over bestyrelsen vælges 2 suppleanter.

9.6
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og 2 næstformænd.

10.
Bestyrelsens pligter

10.1
Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse af foreningens arbejde og skal sørge for, at der udarbejdes budget og føres forsvarligt regnskab med foreningens midler.

10.2
Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes forfald af en næstformand så ofte, der er anledning hertil, eller når to bestyrelsesmedlemmer begærer dette. Der afholdes minimum møder kvartalsvis.

10.3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af den samlede bestyrelse er til stede, deraf bestyrelsesformanden eller en næstformand.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

10.4
Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Referat udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer.

10.5
Bestyrelsen ansætter/afskediger chefen for organisationen.

11.
Tegningsret og hæftelse

11.1
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden og et andet medlem af bestyrelsen.

11.2
Bestyrelsesmedlemmer og de enkelte medlemmer af foreningen hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Foreningens formue hæfter således alene for foreningens forpligtelser.

12.    
Revisor

12.1
Foreningens regnskab revideres af den af generalforsamlingen valgte registrerede eller statsautoriserede revisor.

Revisor afgår hvert år, men kan genvælges.

12.2
Revisor skal påtegne bestyrelsens regnskab, der skal udfærdiges i overensstemmelse med god revisorskik.
 

13.
Årsregnskabet

13.1
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

13.2
Bestyrelsen skal senest 14 dage før den ordinære generalforsamling afgive driftsregnskab og status for det seneste regnskabsår til foreningens eksterne revisor til påtegning.

Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.

14.    
Ændring af vedtægter og opløsning af foreningen

14.1
Vedtægtsændringer kan ske med almindeligt stemmeflerhed.

14.2
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på generalforsamlingen med 50% stemmeflertal blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Opnås der ikke fornødent flertal, kan beslutningen træffes på en ekstraordinær efterfølgende generalforsamling afholdt mindst 2 uger og senest 4 uger senere med almindeligt flertal i forhold til de fremmødte.

14.3
Generalforsamlingen udpeger en likvidator og bestemmer, i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf, hvorledes foreningens eventuelle formue skal anvendes.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 28. april 2015 og på generalforsamling 15. marts 2018 og 10. juni 2021.

Kontakt

Per Olesen fra Nordfyns Erhverv og Turisme

Direktør

Per Olesen

Tlf. 40 27 09 13
E-mail: po@neet.dk